เกี่ยวกับเรา

PROBIT INVESTMENT ADVISORY คือ สถาบันให้คำปรึกษาการลงทุนหลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ ได้รับ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจากกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 31มกราคม 2562   และได้รับการอนุญาตให้เริ่ม ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มชลคดีดำรงกุล ดูแลนโยบายโดยรวม โดยประสงค์จะให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหารและกรรมการตรวจสอบ 

ผู้มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในเชิงบริหาร ซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่ยอมรับในสังคมการลงทุนไทย โดยหาโอกาสทางธุรกิจ และบริหารงานในเชิงรุก เพื่อนำพาบริษัทไปสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส อย่างต่อเนื่องมั่นคง

ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  โดยทำหน้าที่ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานให้อยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายวิเคราะห์วิจัย 

ประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่มีประสบการณ์การวิเคราะห์ การลงทุน เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึ้นไป  และนักวิเคราะห์รุ่นใหม่  ร่วมมือกัน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆ ของหลักทรัพย์ เพื่อมุ่งมั่นหาแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม และให้คำปรึกษาการลงทุนที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า